พันธมิตรของโรงเรียนสองภาษาระยอง

คณะกรรมการพันธมิตรแห่งโรงเรียนสองภาษาระยอง ต่างหวังว่าจะเป็นปีที่ดีของการติดต่อสื่อสาร, การให้ความร่วมมือและการตัดสินใจร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งพันธมิตรแห่งโรงเรียนสองภาษาระยองนั้นได้ริเริ่มก่อตั้งในปี 2559 เพื่อสร้างเป็นสังคมในกลุ่มระหว่างเรา ครอบครัวโรงเรียนสองภาษาระยอง และเป็นสถานที่พบปะพูดคุยหารือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความคิดต่างๆ ทั้งให้การช่วยเหลือและแบ่งปันร่วมกัน

พันธมิตรของโรงเรียนสองภาษาระยอง - การจัดตั้งคณะกรรมการ

จำนวนคณะกรรมการต่ำสุดตั้งแต่ 6 คน

 • ครูใหญ่
 • สมาชิกของส่วนงานธุรการโรงเรียนสองภาษาระยอง
 • ครู
 • ตัวแทนผู้ปกครองจากฝ่ายอนุบาล, ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ฝ่ายละ 1 ท่าน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

 • พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองนักเรียนและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม, จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก, หรืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนโรงเรียนและความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียน

อำนาจดำเนินการ

คณะกรรมการ จะมีอำนาจในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ตามรายละเอียดดังนี้

 • จัดหาอุปกรณ์
 • ระดมทุน
 • ดำเนินการหรือช่วยเหลือในงานกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

ผู้ที่เป็นสมาชิก

พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนท่านใดก็ได้ของโรงเรียนสองภาษาระยอง, ครูผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสองภาษาระยอง ซึ่งคณะกรรมการจะหมดอำนาจหน้าที่ ในกรณี

 • ลาออก
 • คณะกรรมการท่านหนึ่งท่านใดที่อาจทำให้สมาชิกพันธมิตรโรงเรียนสองภาษาระยองเสื่อมเสีย

การจัดประชุมหารือทั่วไป

 • การจัดประชุมของกลุ่มจะมีชื่อเรียกการประชุมว่า เอเอ็มจี (AGM)
 • หัวข้อการประชุมหลักๆ จะมาจากการให้คะแนนจากสมาชิกปัจจุบัน สมาชิกจะมี 1 เสียงในการให้คะแนนเลือก 1 หัวข้อประชุม โดยประธานกรรมการกลุ่มจะเป็นผู้ชี้ขาดในหัวข้อที่ได้รับการลงคะแนน
 • เลือกตั้งคณะกรรมการที่เหมาะสมในตำแหน่ง 1 ปี
 • อภิปรายหัวข้อนโยบายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ
 • สมาชิกพันธมิตรของโรงเรียนสองภาษาระยอง สามารถทำการเสนอรายชื่อสมาชิกท่านใดก็ได้เพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

 • คณะกรรมการสามารถตัดสินใจให้มีการประชุมหลายครั้งๆ ได้ เพื่อให้ตอบสนองต่อความจำเป็นในดำเนินงาน
 • ต้องมีคณะกรรมการในการประชุมอย่างน้อย 4 ท่านจึงจะจัดการประชุมได้

การบันทึกการประชุม

 • คณะกรรมการต้องจัดเก็บบันทึกต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น เก็บบันทึกลงในเอกสารรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

โรงเรียนสองภาษาระยอง ยินดีต้อนรับผู้ปกครองที่สนใจสมัคร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง พันธมิตรแห่งโรงเรียนสองภาษาระยอง ประจำปีการศึกษา 2560-2561. ท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัครและส่งอีเมล์กลับมาที่ info@repsrayong.com หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานต้อนรับส่วนหน้า ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นี้.