ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

  • ปี พ.ศ. 2547

    โรงเรียนสองภาษาระยอง (สภร.) ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2547 ในฐานะโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นแห่งแรกในจังหวัดระยอง โรงเรียนสองภาษระยองเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งไม่แบ่งแยกด้วยกลุ่มศาสนาหรือกลุ่มการเมืองใดๆ เปิดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันทั้งสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางของไทยตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกำหนด โรงเรียนสองภาษาระยองยังได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประเทศไทย และการสอบระบบนานาชาติเคมบริดจ์อีกด้วย จากการตรวจประเมินสถานศึกษาครั้งล่าสุดปี 2558 ที่ผ่านมาโดยสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสองภาษาระยองได้รับคะแนนในการประเมินสูงถึง 98 เต็ม 100 คะแนน
  • ปี พ.ศ. 2550-2558

    โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่กึ่งชนบทที่สงบเงียบของบ้านฉาง ซึ่งอยู่ในจังหวัดระยอง ในปัจจุบันเรามีตึกเรียนขนาดสามชั้นที่กว้างขวาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นและเปิดใช้งานในปี 2550, 2553 และปี 2558 ตามลำดับ นอกเหนือจากตึกทั้งสามตึกนี้แล้ว เรายังใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติการ์เด้น รวมทั้งสนามกีฬา, สระว่ายน้ำและหอประชุมใหญ่ เรายังมีสนามกีฬาในร่วมขนาดใหญ่อีกสองสนาม พร้อมสระว่ายน้ำที่ต่างระดับความลึกสำหรับนักเรียนในหลายๆ ช่วงวัยด้วย ตึกด้านหน้าเป็นของส่วนงานต้อนรับ, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายซ่อมบำรุง , ขายชุดเครื่องแบบและฝ่ายรับสมัครนักเรียน

นักเรียนของเรามากจากมากมายหลากหลายที่มา กลุ่มของนักเรียนส่วนใหญ่ (ประมาณ 90%) เป็นนักเรียนชาวไทยและมีนักเรียนอีกมากที่มาจากหลายๆ สถาบันการศึกษาและมาเรียนที่โรงเรียนนี้ เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ย้ายจากประเทศอื่นหรือมาจากโรงเรียนนานาชาติแห่งอื่น เข้ามาเรียนกับเราด้วย โดยนักเรียนที่เข้ามาเรียนในระดับมัธยมจากโรงเรียนอื่น จำเป็นต้องสอบผ่านข้อสอบและการสัมภาษณ์ต่างๆ

  • ปัจจุบัน

    โรงเรียนสองภาษาระยองในปัจจุบัน มีครูชาวต่างชาติมากกว่า 40 ท่าน ครูต่างชาติทั้งหมดทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันกับครูชาวไทยอีกกว่า 50 ท่าน โดยลักษณะการทำงานของครูในโรงเรียนเป็นการประสานงานร่วมกัน, ไม่คำนึงถึงเรื่องภาษา ซึ่งก็เป็นสิ่งเดียวกับที่เราคาดหวังในตัวนักเรียนว่า นักเรียนมีความร่วมมือร่วมใจ โดยไม่คำนึงถึงเรื่องภาษา