ทุนการศึกษาของโรงเรียนสองภาษาระยอง

ทุนการศึกษาของโรงเรียนสองภาษาระยอง

ในปี 2559 โรงเรียนสองภาษาระยองมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนสูงสุดถึง 50 %
และอาจได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับพี่น้องที่เข้ามาเรียนอีกสูงถึง 20 % ด้วย

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนในปีแรก (เริ่มเรียนม. 1)

นักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนปีแรกนั้น เราประเมินจากผลการเรียนและผลงานความสำเร็จของตัวนักเรียนที่กำลังจะเลื่อนชั้นจากประถมศึกษาขึ้นระดับมัธยมศึกษา ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนปีแรกนั้น เราเตรียมไว้ให้สำหรับนักเรียนที่แสดงออกถึงผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมตลอดการเรียนในระดับประถม โดยเฉพาะผลการเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 และนักเรียนที่จะเข้าเรียนในโปรแกรมพรสวรรค์และความสามารถ (จีแอนด์ที) ของระดับ ม.1-ม.3

ทุนการศึกษา (นักเรียนเริ่มเรียน ม.4)

นักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเริ่มเรียนชั้นม. 4 นั้น เราประเมินจากผลการเรียนและผลงานความสำเร็จของตัวนักเรียนที่เข้าเรียนกับเราในรัดบม. 3 ก่อนที่จะเลื่อนชั้นมาเรียนในระดับม.4 – ม.6 ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ เราได้เตรียมไว้สำหรับนักเรียนที่แสดงออกถึงผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมตลอดการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับทุนสำหรับนักเรียนแรกเริ่มเรียน ก็สามารถสมัครขอทุนการศึกษานี้ได้ในระดับชั้น ม. 3

ทุนการศึกษาสำหรับด้านกีฬา (ม.1 – ม.6)

ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬานี้สงวนไว้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านการกีฬาตั้งแต่หนึ่งประเภทหรือมากกว่านั้น ในระดับการแข่งขัน นักเรียนที่สามารถสมัครขอทุนการศึกษาประเภทนี้ได้ ต้องมีทั้งความสามารถและความกระตือรือร้นต่อหลากหลายโอกาสที่เปิดกว้างที่โรงเรียน ทั้งยังเคารพต่อปรัชญาและกฎต่างๆ ที่ใช้บริหารโรงเรียน นักเรียนที่มีความสามารถและได้รับทุนการศึกษาทางด้านกีฬาจะได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนต่อไป

การสมัครขอทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ผู้สมัครต้องดำเนินการดังนี้:

  • ส่งใบสมัครเรียนพร้อมใบสมัครขอทุนการศึกษาที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  • ทำข้อสอบประเมินความสามารถทางการศึกษาของโรงเรียน (เฉพาะนักเรียนใหม่เท่านั้น)
  • มีเกรดเฉลี่ยจากปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างน้อย 3.5 และ/หรือ สามารถแสดงทักษะระดับสูงในระดับการแข่งขันกีฬาหนึ่งหรือหลายประเภท และ/หรือ มีสิ่งที่แสดงถึงความลำบากในเรื่องทางการเงินอันสำคัญให้ทางโรงเรียนพิจารณา

ในบางประเภทของทุนการศึกษาในส่วนใดๆ ของโรงเรียนก็ตาม อาจจะได้รับการมอบทุนให้ได้ตามดุลยพินิจของครูใหญ่