เป้าหมายและปรัชญาของโรงเรียน

เป้าหมายและปรัชญาของโรงเรียน

  • นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนเพราะเราได้จัดหาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ทั้งยังสนับสนุนนักเรียนในความสามารถอันหลากหลายและโอกาสต่างๆ สำหรับนักเรียนในการค้นพบพรสวรรค์ของพวกเขาเอง
  • เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนที่กว้างขวางครอบคลุมการเรียนที่ช่วยให้นักเรียนบรรลุความสำเร็จในวิชาต่างๆ เช่นเดียวกันการทดสอบระดับชาติของไทย และมอบโอกาสในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยทั้งโปรแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเรื่องราวสำคัญๆ รอบโลกในปัจจุบัน จนนักเรียนมีความมั่นใจที่จะอยู่ร่วมกันกับชนชาติอื่นๆ ได้
  • นักเรียนรักที่จะเรียนรู้และได้รับการสอนโดยตรง, ด้วยตนเอง ให้อิสระในการเรียนรู้ทักษะต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
  • นักเรียนมีความรู้ในการเรียนที่ผสมผสานกันและมีความซื่อสัตย์ในการรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
  • โดยการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนการสอนจึงเป็นไปตามความแตกต่างที่เหมาะกับนักเรียน ซึ่งจะได้เรียนรู้ที่จะถามและคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
  • ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในทุกๆ วัน
  • นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบต่อชุมชนในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องที่ของตนจนถึงระดับโลก ซึ่งนักเรียนจะไม่เพียงมีสุขภาพกายที่แข็งแรง แต่ยังมีจิตใจที่เข้มแข็งอีกด้วย
  • นักเรียนของเราจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความร่วมมือและสื่อสารในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โครงงานและกิจกรรมพิเศษต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนที่ได้รับมอบหมาย
  • ครูของโรงเรียนสองภาษาระยองนั้นปฏิบัติงานและเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และได้รับการพัฒนาวิชาชีพของตนที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน