นโยบายต่างๆ

นโยบายการรับสมัครเข้าเรียน

ต้องการดาวน์โหลดชุดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน กรุณาคลิก ที่นี่

วัตถุประสงค์ของนโยบายสำหรับการสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนสองภาษาระยองนั้น มีเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เราจัดระดับการศึกษาแก่บุตรหลานของท่าน ไม่ใช่แค่การจัดชั้นเรียนที่เหมาะสม แต่ยังจัดความช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ หรือการเรียนเพิ่มเสริมต่างๆที่เหมาะตามความจำเป็นในการเรียนให้ประสบความสำเร็จที่โรงเรียนสองภาษาระยองอีกด้วย

ยิ่งเราได้รับข้อมูลที่มากเพียงใด เราก็จะบรรลุตามเป้าหมายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น

บุตรหลานของท่านไม่จำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในระดับที่สูงมาก ก็เป็นที่ยอมรับที่โรงเรียนสองภาษาระยอง ด้วยเป็นงานของเราที่จะจัดการเรียนการสอนแก่บุตรหลานของท่าน ตามพันธกิจของโรงเรียนที่ว่า เราจะให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เรามีความมั่นใจว่าเราจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนในทุกช่วงวัยให้ได้รับทักษะทางภาษาที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะตามความสามารถต่างๆ ของนักเรียน ความแตกต่าง ตามฐานของความสามารถของบุตรหลานของท่านนั้น คือสิ่งที่เราทำได้อย่างดีเยี่ยม เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าอัตราการยอมรับสำหรับนักเรียนใหม่นั้นอยู่ที่ 95 เปอร์เซนต์ และยังเชื่อว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการจัดระดับชั้นใดๆ ที่เป็นไปได้ตามอายุของนักเรียน ซึ่งหากท่านผู้ปกครองยังมีความกังวลเกี่ยวกับการสมัครและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขอให้ปรึกษากับเราได้

ขั้นตอนที่ 1

ทำการนัดหมายกับโรงเรียนสองภาษาระยอง โดยท่านจะได้พบกับคณะผู้บริหารการศึกษา ที่จะพาท่านเดินเยี่ยมชมรอบโรงเรียนสองภาษาระยองของเรา ซึ่งจะได้แนะนำให้ท่านได้ทราบว่าโรงเรียนเปิดกว้างให้ท่านเข้ามาชมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ห้องเรียนและสิ่งที่เราสามารถเสนอให้แก่บุตรหลานของท่านได้

ขั้นตอนที่ 2

ส่งใบสมัครพร้อมด้วย:

 • สำเนาสูติบัตรของบุตรหลานของท่านหรือสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง
 • สำเนาใบรายงานผลการเรียนสองปีย้อนหลังต่อเนื่อง
 • รูปถ่ายที่เป็นปัจจุบัน 2 รูป ขนาดเท่ารูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง
 • ชุดเอกสารการสมัครเรียนโรงเรียนสองภาษาระยอ (คลิก ที่นี่) และค่าธรรมเนียมการสมัครซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียม)

และท่านสามารถส่งการสมัครเรียนทางอีเมล์มาที่ info@repsrayong.com.

ส่วนสำคัญของการรับสมัครของโรงเรียนสองภาษาระยองคือ การกรอกข้อมูลในเอกสารการรับสมัครอย่างถูกต้องและอย่างซื่อตรง ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองที่จะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ทางโรงเรียนทราบโดยเร็ว หากข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อใดๆ มีการเปลี่ยนแปลงเช่น ข้อมูลที่ใช้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน, ผู้ปกครองดูแลนักเรียน หรือข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับนักเรียน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อทางโรงเรียนได้รับชุดเอกสารการสมัครเรียนของบุตรหลานของท่านแล้ว ขั้นตอนการรับสมัครจะเริ่มขึ้น โดยจะเริ่มจากการบ่งชี้ชั้นเรียนที่นักเรียนต้องเข้าเรียนตามความเหมาะสม และการสอบประเมินการรับสมัครก็จะนำไปสู่การสอบประเมินอื่นๆ และ/หรือ มีคำแนะนำอื่นใด (เช่น การส่งเสริมการเรียนภาษาไทย/อังกฤษแบบหนึ่งต่อหนึ่ง, เรียนพิเศษ, ทุนการศึกษาหรือโครงการเรียนพิเศษทางพรสวรรค์และความสามารถพิเศษ หรือการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ

อายุ

เราเชื่อว่านักเรียนควรอยู่ในกลุ่มอายุที่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถทั้งยังการแก้ปัญหาของพวกเขาในทุกวิชา รวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ระดับอนุบาล
เนอสเซอรี่อายุ 3 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
ระดับอนุบาล 1 (อ.1)อายุ 3 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
ระดับอนุบาล 2 (อ.2)อายุ 4 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
ระดับอนุบาล 3 (อ.3)อายุ 5 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
ระดับประถมศึกษา
การเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1)อายุ 6 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
การเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ป.2)อายุ 7 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
การเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3)อายุ 8 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
การเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)อายุ 9 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
การเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ป.5)อายุ 10 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
การเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)อายุ 11 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
การเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)อายุ 12 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
การเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)อายุ 13 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
การเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)อายุ 14 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
การเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)อายุ 15 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
การเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5)อายุ 16 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
การเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)อายุ 17 ปี นับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม

ขั้นที่ 4

ภายในสามวันทำการ ท่านจะได้รับแจ้งผลการสมัครเรียน ทั้งการแจ้งทางโทรศัพท์และการส่งผลแจ้งทางอีเมล์

ขั้นที่ 5

กลับมาที่โรงเรียนสองภาษาระยองเพื่อติดต่อเรื่องชุดเครื่องแบบนักเรียน, สมุดหนังสือ และการชำระค่าธรรมเนียมในการเริ่มต้นเข้าเรียนก่อนวันแรกของการเข้าเรียน

ขั้นตอนที่ 6

เนื่องด้วยโรงเรียนสองภาษาระยองกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น “โรงเรียนสีเขียว” ที่งดใช้กระดาษ ดังนั้น แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการติดต่อต่างๆ ท่านผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่งให้แก่ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าอย่างถูกต้องและมีข้อมูลการติดต่อที่เป็นปัจจุบัน สำหรับทั้งของบิดาและมารดา รวมถึงข้อมูลในการติดต่อกรณีฉุกเฉินด้วย
โรงเรียนสองภาษาระยองมีความมุ่งหมายที่จะให้ช่องทางการติดต่อในอนาคตเป็นการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์และไลน์ เท่านั้น

นโยบายด้านส่วนลดต่างๆ

ด้วยส่วนลดที่หลากหลาย ซึ่งทางโรงเรียนจัดไว้ให้สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่จนถึงนักเรียน ม.6 ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด ด้วยส่วนลดดังต่อไปนี้:

 • ส่วนลดสำหรับพนักงานและครุของโรงเรียน
 • ส่วนลดการสมัครเข้าเรียนแบบกลุ่ม
 • ส่วนลดเมื่อนักเรียนเลื่อนชั้นและเรียนต่อที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง –อนุบาล 3 ขึ้น ป.1, ป.6 ขึ้น ม.1, ม. 3 ขึ้นม. 4
 • ส่วนลดจากการตัดกิจกรรมพิเศษ
 • ทุนการศึกษาด้านการเรียนดีเด่น
 • ทุนการศึกษาด้านกีฬาดีเด่น
 • ส่วนลดสำหรับพี่น้องที่เข้าเรียนในโรงเรียนเดียวกัน:
  • ส่วนลดค่าเล่าเรียน 10 % สำหรับบุตรคนที่ 2
  • ส่วนลดค่าเล่าเรียน 15 % สำหรับบุตรคนที่ 3 และบุตรคนถัดไป
 • ส่วนลด3% ให้สำหรับการชำระค่าเล่าเรียนเข้ามาเต็มจำนวนและชำระล่วงหน้า

ข้อตกลงการขอทุนการศึกษาทั้งทุนเรียนดีและทุนด้านกีฬานั้นจะมีตารางเงื่อนไขที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาส่วนลดต่างๆ ไว้
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาเรื่องทางเลือกใดๆ ขอให้โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักเรียนที่หมายเลข 038-030-803 หรือส่งอีเมล์มาที่ info@repsrayong.com.

นโยบายประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน (และขั้นตอนการเรียกร้องค่าเสียหาย)

ที่โรงเรียนสองภาษาระยอง นักเรียนในปัจจุบันของเราทุกคนได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนทุกปี และเพื่อให้การดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันที่เรามีข้อตกลงอยู่ด้วยนั้น ขอให้ท่านได้รับทราบข้อกำหนดและขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. ประกันอุบัติเหตุนี้ให้ความคุ้มครองแก่นักเรียนแต่ละคนที่ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
 2. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงเรียนหรือระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมนอกบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนส่งไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยทางโรงเรียนจะรับผิดชอบจ่ายเงินที่ทางโรงพยาบาลเรียกเก็บก่อน หากค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในการคุ้มครองตามที่ประกันกำหนด อย่างไรก็ตาม หากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกินกว่า 60, 000 บาท ผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินดังกล่าว
 3. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนอกเหนือจากความรับผิดชอบของโรงเรียน ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับทางโรงพยาบาลก่อน และหลังจากนั้นจึงนำเอกสารมาเรียกค่าเสียหาย โดยส่งไว้ที่ฝ่ายรับสมัคร ที่สำนักงานส่วนหน้า ภายใน 14 วันหลังจากเกิดเหตุ เพื่อนำไปเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทประกันต่อไป โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าเสียหายได้แก่
  • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
  • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง
  • สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา (กรณีชาวไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วย

นโยบายการแจ้งและการชำระค่าเล่าเรียน

การขอคืนค่าเล่าเรียนนั้น สามารถดำเนินการได้โดยกรอกเอกสารคำขอที่สำนักงานส่วนหน้า
การแจ้งค่าเล่าเรียนจะมีการส่งเอกสารแจ้งแบบภาคเรียนต่อภาคเรียนล่วงหน้า
สามารถชำระขั้นต่ำเข้ามาได้ 50% ของค่าเล่าเรียนภายในวันทำการสุดท้าย ก่อนเริ่มวันเปิดภาคเรียนในแต่ละภาค
โดยการชำระค่าเล่าเรียนสามารถชำระด้วยเงินสด, เช็คและบัตรเครดิตได้โดยตรงที่ฝ่ายบัญชี สำนักงานส่วนหน้า และเรายังยินดีรับชำระผ่านการโอนเงินทั้งธนาคารภายในประเทศหรือธนาคารระหว่างประเทศอีกด้วย

หากผู้ปกครองไม่สามารถทำการชำระค่าเล่าเรียนที่เหลืออีก 50 % ให้ทางโรงเรียนก่อนวันสุดท้ายของภาคเรียนนั้นๆ ท่านผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในการติดต่อกับคุณแป๋ว ผู้จัดการฝ่ายการเงินของทางโรงเรียนที่อีเมล์ jitladar@mbftaylors.com. คุณแป๋วยินดีที่จัดแผนการชำระก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์จากวันสุดท้ายของกำหนดชำระ ทั้งนี้ หากค่าเล่าเรียนอีก 50 % หรือยังไม่มีการติดต่อขอแผนการชำระเงิน เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุตรหลานของท่านเข้าชั้นเรียน

การชำระค่าเล่าเรียนล่าช้าโดยไม่ดำเนินการขอแผนการชำระเงิน จะทำให้:

 • เสียค่าปรับจากการชำระล่าช้า
 • เป็นเหตุผลที่จะยกเลิกส่วนลดใดๆ หรือส่วนลดทั้งหมด
 • ตามดุลยพินิจของผู้จัดการฝ่ายการเงินว่า สำหรับผู้ที่ต้องให้ชำระก่อนล่วงหน้า/ชำระเต็มจำนวนในอนาคต

หากท่านไม่ได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียน หรือหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการแจ้งค่าเล่าเรียนหรือใบเสร็จรับเงิน (รวมทั้งการขอใบเสร็จรับเงินหรือใบรับชำระ) ขอให้ท่านติดต่อทางอีเมล์ที่ payments@repsrayong.com

การโอนเงินชำระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคาร

ให้โอนไปยังบัญชีดังรายละเอียดนี้
บริษัท เอ็มบีเอฟ เทย์เลอร์ส จำกัด
ธนาคารธนชาต สาขาระยอง ประเทศไทย
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ : 605-2-02855-5  
รหัส: THBKTHBK 

เราไม่สามารถที่จะสืบหาที่มาของเงินโอนได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะนำส่งใบเสร็จรับเงิน (พร้อมระบุชื่อและชั้นของนักเรียน) มาที่อีเมล์ payments@repsrayong.com โดยทันทีหลังจากทำการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ หากเราไม่สามารถสืบทราบว่าเงินโอนนั้นชำระให้นักเรียนคนไหน ทางโรงเรียนจะถือว่าโรงเรียนยังไม่ได้รับการชำระค่าเล่าเรียนเข้ามา
หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอใบแทนการรับชำระหรือใบเสร็จรับเงิน ท่านสามารถส่งคำร้องแจ้งมาได้ที่อีเมล์ payments@repsrayong.com

การชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิต

การชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารธนชาต จะมีค่าธรรมเนียม 1%
การชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารอื่น ๆ จะมีค่าธรรมเนียม 1.7 %

การขอรับเงินคืน

 • สามารถขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืนได้ 90% เมื่อดำเนินการขอคืนก่อนโรงเรียนเปิดเรียน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่สามารถขอคืนได้
 • สามารถขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืนได้ 80% เมื่อดำเนินการขอคืน เมื่อดำเนินการขอคืนภายในสัปดาห์แรกของปีการศึกษา
 • สามารถขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืนได้ 60% เมื่อดำเนินการขอคืน เมื่อดำเนินการขอคืนภายในสัปดาห์ที่สองของปีการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่สามารถขอคืนได้
 • ไม่สามารถขอคืนค่าเล่าเรียนได้ หากเลยจากสองสัปดาห์ที่เปิดเรียนไปแล้ว
 • ไม่สามารถขอคืนค่าเรียนพิเศษ, ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ารถ-รับส่งหรืออื่นๆ ได้

นโยบายด้านสุขภาพ,ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

เราให้มีการปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่นักเรียนของเราอย่างจริงจังที่โรงเรียนสองภาษาระยอง

ทางโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่ภายในเพื่อดูแลงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย และเรายังได้ใช้บริการของบริษัทด้านความปลอดภัยที่มีชื่อเสียง เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในระดับสูงสุดให้แก่นักเรียนในโรงเรียนของเรา

โรงเรียนสองภาษาระยอง จะมีประตูทางเข้าออกใหญ่เพียงประตูเดียว ผู้ปกครองที่ประสงค์จะมาส่งบุตรหลานที่ประตูด้านหน้าแบบ “ขับมา-จอดส่ง” โดยบุตรหลานเป็นเด็กเล็ก ทางโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมครูเวรอีกสองท่านคอยดูแลในช่วงเวลา 7.30 น.- 8.00 น. ซึ่งหลักการ“ขับมา-จอดส่ง” นั้นจะช่วยให้การจราจรเป็นไปอย่างราบรื่นในการเดินรถทางเดียว และป้องกันการติดขัด ซึ่งเราประสงค์ให้ท่านผู้ปกครองไม่จอดรถไว้จะดีกว่า
ระบบการรักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนสองภาษาระยองนั้นมีอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน และมีกล้องวงจรปิด ที่เปิดปฏิบัติการตลอดยี่สิบชั่วโมงต่อวันเช่นกัน

โรงเรียนจะเปิดเวลา 7.30 น. และปิดในเวลา 17.00 น. นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนระหว่างเวลา 7.00-7.30 น. และนักเรียนที่มากับรถรับ-ส่งของโรงเรียนและถึง ก่อนเวลา 7.30 น. จะมีครูเวรหนึ่งท่านคอยดูแลนักเรียนในบริเวณโรงอาหาร และนักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองมารับกลับในเวลา 16.45 น. หรือหากผู้ปกครองมารับล่าช้า ผู้ปกครองอาจจะต้องจ่ายค่าดูแลนักเรียนด้วย

เราไม่อนุญาตให้มียานพาหนะใดๆ ผ่านเข้าบริเวณโรงเรียน การเข้าภายในโรงเรียนคือการเดินเข้าเท่านั้น ผู้เข้ามาติดต่อโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองจะต้องรับบัตรผู้มาติดต่อและลงชื่อเข้าโรงเรียนที่สำนักงานส่วนหน้าเท่านั้น
ทั้งนักเรียนและครูทั้งหมดล้วนได้รับการซ้อมปฏิบัติการอพยพหนีไฟและการปิดล็อคโรงเรียนเป็นอย่างดี

เนอสเซอรี่และอนุบาล

 1. เมื่อมาถึงตึกเรียนของระดับเนอสเซอรี่และอนุบาล จะมีครูเวรคอยดูแลนักเรียนทั้งตอนเช้าและอีกครั้งในตอนบ่าย ในขณะที่เราให้การต้อนรับท่านผู้ปกครอง ขอความกรุณาให้ท่านอย่าบุกรุกหรือรบกวนกิจกรรมปกติต่างๆ ของทางโรงเรียน
 2. พ่อแม่และผู้ปกครองทั้งหมดต้องมีบัตรแสดงตัวว่าเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตและสามารถเข้าไปรับนักเรียนเนอสเซอรี่และอนุบาลได้

ประถมศึกษา

 1. สำหรับนักเรียนประถม ขอให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่ประตูหน้าโรงเรียน ซึ่งมีที่จอดรถที่ค่อนข้างจำกัด เราเข้าใจว่าเด็กนักเรียนประถมที่ยังเด็กเล็ก ทำให้ผู้ปกครองอยากจะเดินไปส่งนักเรียนให้ถึงห้องเรียนเอง ในขณะที่เราให้การต้อนรับท่านผู้ปกครอง ขอความกรุณาให้ท่านอย่าบุกรุกหรือรบกวนกิจกรรมปกติต่างๆ ของทางโรงเรียน
 2. หากท่านผู้ปกครองต้องการมาขอพบ เราขอความกรุณาให้ท่านแจ้งความประสงค์และทำนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานส่วนหน้า ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราได้เตรียมการพูดคุยปรึกษาใดๆ กับบุตรหลานของท่าน
 3. หากบุตรหลานของท่านลืมสิ่งของที่จะใช้ในโรงเรียน หรือท่านประสงค์ให้นักเรียนออกจากโรงเรียนก่อนเวลา ขอให้ท่านติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานส่วนหน้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ยินดีจะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ท่าน

มัธยมศึกษา

 1. ท่านผู้ปกครองควรส่งนักเรียนลงที่ประตูด้านหน้าของโรงเรียน ในระดับมัธยมนี้ เราประสงค์ให้นักเรียนได้มีความรับผิดชอบดูแลตนเองและสิ่งของที่เป็นของตน รวมทั้งการเตรียมตัวในการมาเรียนวันต่อไปด้วย
 2. หากท่านผู้ปกครองต้องการมาขอพบ เราขอความกรุณาให้ท่านแจ้งความประสงค์และทำนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานส่วนหน้า ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราได้เตรียมการพูดคุยปรึกษาใดๆ กับบุตรหลานของท่าน

นโยบายรถรับ-ส่งนักเรียน

รถรับ-ส่งช่วงเช้าและบ่าย

คนขับรถและผู้ดูแลในรถ มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:

 • ต้องตรวจสอบว่านักเรียนทุกคนในรถ นั่งอยู่กับที่และคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องคอยตรวจดูให้แน่ใจว่านักเรียนได้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง หากจำเป็น ควรต้องปรับระดับให้เข็มขัดนิรภัยคาดพอดีกับขนาดของตัวนักเรียนด้วย – ผู้ดูแลในรถ
 • ช่องทางเดินในรถต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง – ผู้ดูแลในรถ
 • นักเรียนจะต้องไม่ขว้างปาสิ่งของในรถหรือขว้างออกนอกหน้าต่างรถโดยเด็ดขาด– ผู้ดูแลในรถ
 • นักเรียนต้องไม่รบกวนสมาธิของคนขับรถขณะที่รถกำลังเดินทาง– ผู้ดูแลในรถ
 • นักเรียนจะต้องไม่แตะต้องอุปกรณ์ฉุกเฉินใดๆ ในรถเช่น ค้อนทุบกระจกหรือถังดับเพลิง (ยกเว้น เกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆ เท่านั้น) – ผู้ดูแลในรถ
 • ห้ามนักเรียนเปิดหรือปิดหน้าต่างรถโดยไม่ได้รับอนุญาต– ผู้ดูแลในรถ
 • นักเรียนต้องไม่ยื่นแขนหรือศีรษะออกไปนอกหน้าต่างรถ– ผู้ดูแลในรถ
 • นักเรียนต้องไม่ห้อยหรือแขวนสิ่งของออกนอกหน้าต่างรถ– ผู้ดูแลในรถ
 • นักเรียนต้องไม่แสดงท่าทางหรือโบกมือให้ผู้ที่ผ่านไป-มา หรือให้คนที่อยู่ในรถคันอื่น– ผู้ดูแลในรถ
 • รถโรงเรียนต้องจอดรถในที่ปลอดภัยให้นักเรียนขึ้น-ลงจากรถ ทั้งนี้ผู้ดูแลในรถต้องคอยช่วยดูแลให้นักเรียนขึ้น-ลงรถอย่างปลอดภัยด้วย– คนขับรถ
 • ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนและหมายเลขของรถ จะต้องติดและปรากฏในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน – คนขับรถ
 • ห้ามนำรถเข้าโรงเรียนก่อนเวลา 7.00 น.

หากละเมิดข้อปฏิบัติดังกล่าว จะถูกดำเนินการดังนี้:

ความผิดครั้งที่ 1 – ตักเตือน
ความผิดครั้งที่ 2 – ปรับห้าร้อยบาทต่อครั้งที่ละเมิด
ความผิดครั้งที่ 3 – ยกเลิกสัญญาจ้าง

ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษาระยองจะจัดทำจุดตรวจสอบประจำเส้นทางเดินรถและ พนักงานขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถูกปรับครั้งละ 500 บาท ในกรณีที่เกิดเหตุร้ายแรงอันสืบเนื่องโดยตรงมาจากเหตุที่กล่าวข้างต้น ซึ่งทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้สิ้นสุดสัญญาจ้างโดยมีผลในทันที

ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษาระยองจะแต่งตั้งนักเรียนในรถหนึ่งคนประจำแต่ละคัน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบว่าคนขับรถและผู้ดูแลรถโรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด นักเรียนจะทำการรายงานปัญหาใดๆ ก็ตามต่อคณะผู้บริหารงานฝ่ายการศึกษาและมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ และมีคุณธรรม ซึ่งเป็นไปตามค่านิยมหลักของโรงเรียน

เหตุผลดังต่อไปนี้ที่ทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดทันทีและผู้ให้บริการรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ก็ตามอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปกครองหรือผู้อื่น ถ้ามี

 • ห้ามส่งหรือปล่อยเด็กนักเรียนลงจากรถไว้ตามลำพัง รถโรงเรียนต้องรอจนกว่าจะมีผู้ปกครองมารับนักเรียนไป หรือได้รับหนังสือแจ้งอนุญาตให้พี่ชายหรือพี่สาวเป็นผู้มารับ – คนขับและผู้ดูแลในรถ
 • ห้ามมิให้คนขับรถและผู้ดูแลในรถมองหรือจับต้องตัวนักเรียนในทางที่ไม่เหมาะสม
 • ห้ามปิดโทรศัพท์มือถือและต้องมั่นใจว่า รถโรงเรียนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา - คนขับรถ
 • ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโรงเรียน – คนขับรถและผู้ดูแลในรถ
 • ห้ามนำรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ซึ่งทางรถโรงเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและคุณ Pooh ทราบโดยทันที – คนขับรถ
 • ขับรถอย่างปลอดภัยและรักษาความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดตลอดเส้นทาง – คนขับรถ
 • ในกรณีที่รถเสียหรือประสบเหตุฉุกเฉินซึ่งอาจทำให้นักเรียนไปถึงบ้านช้ากว่าเวลาที่กำหนด 5 นาทีขึ้นไป , ทางรถโรงเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและคุณบูมทราบโดยทันที – คนขับรถและผู้ดูแลในรถ
 • ห้ามด่าทอหรือตะโกนหรือแสดงคำพูดหรือกิริยาที่ไม่สุภาพต่อนักเรียนหรือต่อหน้านักเรียน - คนขับรถ/ผู้ดูแลในรถ
 • ไม่เปิดภาพยนตร์หรือเล่นเพลงที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อนักเรียนขณะที่รถโรงเรียนวิ่งอยู่ในหน้าที่ – คนขับรถ
 • ไม่เรียกเก็บหรือรับเงินใดๆ จากนักเรียนหรือผู้ปกครอง ทั้งนี้ ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น – คนขับรถ/ผู้ดูแลในรถ
 • ห้ามกระทำการใดๆ อันจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนหรือชื่อเสียงของโรงเรียน – คนขับรถ/ผู้ดูแลในรถ
 • ห้ามให้ขนมหรือลูกอมแก่เด็กนักเรียน – คนขับรถ/ผู้ดูแลในรถ
  /li>
 • คนขับรถต้องติดบัตรหรือคล้องบัตรพนักงานตลอดเวลาปฏิบัติงาน – คนขับรถ/ ผู้ดูแลในรถ
 • ต้องส่งนักเรียนลงจากรถในจุดที่กำหนดเท่านั้น

การเดินทางไปทัศนศึกษาที่มีครูเจ้าหน้าที่โรงเรียนสองภาษาระยองไปด้วย

ครูเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสองภาษาระยอง โดยเฉพาะผู้นำของกลุ่ม จะต้องรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้:

 • นักเรียนทั้งหมดต้องนั่งประจำที่และคาดเข็มขัดนิรภัย และต้องมั่นใจว่านักเรียนคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง
 • นักเรียนจะต้องไม่ขว้างปาสิ่งของในรถหรือขว้างออกนอกหน้าต่างรถโดยเด็ดขาด
 • นักเรียนต้องไม่รบกวนสมาธิของคนขับรถขณะที่รถกำลังเดินทาง
 • นักเรียนจะต้องไม่แตะต้องอุปกรณ์ฉุกเฉินใดๆ ในรถเช่น ค้อนทุบกระจก, ทางหนีไฟฉุกเฉินหรือถังดับเพลิง (ยกเว้น เกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆ เท่านั้น)
 • ห้ามนักเรียนเปิดหรือปิดหน้าต่างรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • นักเรียนต้องไม่ยื่นแขนหรือศีรษะออกไปนอกหน้าต่างรถ
 • นักเรียนต้องไม่ห้อยหรือแขวนสิ่งของออกนอกหน้าต่างรถ
 • นักเรียนต้องไม่แสดงท่าทางหรือโบกมือให้ผู้ผ่านไป-มา หรือให้ผู้ที่อยู่ในรถคันอื่น
 • รถโรงเรียนจะจอดในจุดที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนในการขึ้น-ลงรถ และต้องมีเจ้าหน้าที่หนึ่งท่าน ลงจากรถก่อนนักเรียนและอีกหนึ่งท่านจะเป็นผู้ลงคนสุดท้าย
 • ครูเจ้าหน้าที่ต้องให้การดูแลควบคุมนักเรียนอย่างใกล้ชิดและนับจำนวนคนในช่วงที่มีการจอดพักรถระหว่างการเดินทางและการขึ้น-ลงรถ
 • นักเรียนจะต้องได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
 • นักเรียนจะต้องอยู่ในกลุ่มหรือมีเพื่อนตามระบบบั๊ดดี้ไปด้วยตลอดการเดินทางรวมทั้งเมื่อต้องไปเข้าห้องน้ำ
 • นักเรียนจะต้องได้รับการชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน หากต้องการติดต่อ
 • นักเรียนจะต้องได้รับการชี้แจงวิธีปฏิบัติ หากนักเรียนพลัดหลง/ แยกออกจากกลุ่ม
 • ครูเจ้าหน้าที่จะต้องนั่งตามจุดต่างๆ บนรถโรงเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าในรถมีการดูแลควบคุมอย่างทั่วถึงตลอดการเดินทาง
 • ครูเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางช่องทางเดินและทางออกฉุกเฉิน
 • กระเป๋าสัมภาระต่างๆ ต้องเก็บอย่างเรียบร้อยแน่นหนา หากจำเป็น เพื่อไม่ให้สมาชิกผู้ร่วมทางได้รับอันตรายจากสิ่งของที่อาจปลิวมาโดนได้
 • ต้องแน่ใจว่ามีการขับรถอย่างมีสติและปลอดภัย ผู้นำกลุ่มจะต้องแจ้งเตือนคนขับรถทันที หากพบว่ามีการขับรถที่ไม่เหมาะสม
 • นักเรียนระดับอนุบาลต้องมีป้ายติดตัวซึ่งจะมีหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อผู้นำกลุ่มและหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนเมื่อต้องออกนอกโรงเรียน
 • ครูเจ้าหน้าที่โรงเรียนสองภาษาระยองจะต้องมีความระมัดระวังอย่างรอบคอบตลอดเวลา ในการควบคุมดูแลนักเรียน มากกว่าการใช้เวลาไปกับสื่อทางสังคมหรือ อื่นๆ เป็นต้น