อนุบาล 1

อนุบาล 1

การศึกษาของนักเรียนวัยอนุบาล 1 นั้นเกี่ยวกับ

การเคลื่อนที่,พัฒนาการชั้นต้นและการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีของร่างกาย

การพัฒนาทั้งทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคม ทั้งที่ได้รับการสอนและให้ฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรการเรียนของเรารวมเข้าด้วยกันกับหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรตัวอย่างที่ใช้สำหรับการศึกษาของนักเรียนก่อนวัยเรียนจากทั่วโลก เรายังรักษาสิ่งแวดล้อมที่ซึ่งเด็กๆ จะได้รับการยกย่องเมื่อนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความสามารถและความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่ในการเรียน, เติบโตและเล่นไปพร้อมๆ กัน ตามพื้นฐานของความต่างและความหลากหลายของนักเรียน

Kindergarten 1

ระดับอนุบาล 1

Core Components

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

Areas Covered

เนื้อหาที่เรียนรู้

Physical and Social

Development

การพัฒนาทางกายภาพและทางสังคม

Exercise Activities (P.E.) พละศึกษา

Swimming   การว่ายน้ำ                       

Playing and working together การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

Sharing and caring การแบ่งปันและการใส่ใจผู้อื่น

Exploring and discovery การสำรวจและการค้นหา  

Free play   การเล่นอย่างอิสระ

Motor Skills

ทักษะด้านกล้ามเนื้อ

Development of gross motor skills - balance, strength and coordination.

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่– ความสมดุล แข็งแรง และการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน

Development of fine motor skills - writing skills

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก – ทักษะด้านการเขียน

Language Skills

ทักษะด้านภาษา

Story Telling   การเล่าเรื่อง

Introduction to lower-case specific alphabet                                                           การแนะนำให้รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก

Letter sound recognition การจำเสียงตัวอักษร

Lower-case letter writing  การเขียนตัวอักษร ตัวพิมพ์เล็ก

Extended colour recognition การรู้จักสีได้มากขึ้น

Extended vocabulary including body parts, animals, food, family.

รู้คำศัพท์มากขึ้นเกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย สัตว์ อาหาร ครอบครัว

Basic conversation การสนทนาขั้นพื้นฐาน

Maths คณิตศาสตร์ Number recognition, values and counting up to 20 (and beyond)

การรู้จักตัวเลข ค่าของตัวเลข และนับเลขได้ถึง 20 (และเกินกว่านั้น)

Number writing (0-10) เขียนตัวเลข (0 -10)

Basic shapes รูปทรงขั้นพื้นฐาน

Music and Movement

ดนตรีและการเคลื่อนไหว (Topic area related หัวข้อที่กำหนด)

Singing and dancing การร้องเพลงและการเต้น

Action songs การทำท่าประกอบบทเพลง

Acting  การแสดง

Visual and Creative Arts

ทัศนศิลป์และความคิดสร้างสรรค์

(Topic area related หัวข้อที่กำหนด)

Arts – Painting, colouring and drawing  งานศิลปะ – ระบายสี การวาดภาพ

Crafts – creating   งานประดิษฐ์ – การสร้างสรรค์สิ่งของต่าง ๆ

Sand and water  การเล่นทรายและน้ำ

ICT เทคโนโลยีการสื่อสาร

(Topic area related หัวข้อที่กำหนด)

ICT with ipad and interactive activities

การใช้ IPAD และอุปกรณ์ไอทีในการทำกิจกรรม

การเรียนการสอน