อนุบาล 2

อนุบาล 2

การศึกษาของนักเรียนวัยอนุบาล 2 นั้นเกี่ยวกับ

สร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่, การแบ่งปันและความคิดสร้างสรรค์

การค้นพบและเรียนรู้โลก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการเรียนของเรารวมเข้าด้วยกันกับหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรตัวอย่างที่ใช้สำหรับการศึกษาของนักเรียนก่อนวัยเรียนจากทั่วโลก เรายังรักษาสิ่งแวดล้อมที่ซึ่งเด็กๆ จะได้รับการยกย่องเมื่อนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความสามารถและความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่ในการเรียน, เติบโตและเล่นไปพร้อมๆ กัน ตามพื้นฐานของความต่างและความหลากหลายของนักเรียน

 

Kindergarten 2

ระดับอนุบาล 2

Core Components

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Areas Covered

เนื้อหาที่เรียนรู้

Physical and Social

Development

การพัฒนาทางกายภาพและทางสังคม

Exercise Activities (P.E.)   พละศึกษา

Swimming   การว่ายน้ำ                       

Playing and working together in teams and groups การเข้ากลุ่มการเล่นและการทำงานเป็นทีม

Sharing and caring   การแบ่งปันและการใส่ใจผู้อื่น   

Exploring and discovery   การสำรวจและการค้นหา     

Free play   การเล่นอย่างอิสระ

Motor Skills

ทักษะด้านกล้ามเนื้อ

Development of gross motor skills - strength and coordination.

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่–ความแข็งแรง และการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน

Development of fine motor skills - writing skills

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก – ทักษะด้านการเขียน

Language Skills

ทักษะด้านภาษา

Story Telling การเล่าเรื่อง

Introduction to upper-case specific alphabet การแนะนำให้รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่

Upper-case letter writing การเขียนตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่

2 letter sound blending - consonant/vowel and vowel/consonant

การผสมผสานเสียงของตัวอักษร 2 ตัว - พยัญชนะ / สระ และสระ / พยัญชนะ

Extended vocabulary including body parts, animals, food, family.

รู้คำศัพท์เพิ่มเติมรวมถึงส่วนต่างๆของร่างกาย สัตว์ต่างๆ อาหาร ครอบครัว

Days of the week วันในสัปดาห์

Basic comprehension  ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน

Extended conversation บทสนทนาที่เพิ่มมากขึ้น

Maths คณิตศาสตร์

Number recognition, values and counting up to 100 (and beyond)

รู้จักตัวเลข ค่าของตัวเลข และนับได้ถึง 100 (และมากกว่านั้น)

Number writing (0-20) เขียนจำนวนตัวเลข (0-20)

Number grouping การจัดกลุ่มจำนวน

Introduction to basic addition รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบวก

Extended shapes รู้รูปทรงเพิ่มเติม

Music and Movement

ดนตรีและการเคลื่อนไหว(Topic area related หัวข้อที่กำหนด)

Singing and dancing การร้องเพลงและการเต้น

Action songs การทำท่าประกอบบทเพลง

Acting การแสดง

Visual and Creative Arts

ทัศนศิลป์และความคิดสร้างสรรค์

(Topic area related หัวข้อที่กำหนด)

Arts – Painting, colouring and drawing งานศิลปะ – ระบายสี การวาดภาพ

Crafts – creating งานประดิษฐ์– การสร้างสรรค์สิ่งของต่าง ๆ

ICT เทคโนโลยีการสื่อสาร

(Topic area related หัวข้อที่กำหนด)

ICT with ipad and interactive activities

การใช้ IPAD และอุปกรณ์ไอทีในการทำกิจกรรม

การเรียนการสอน