อนุบาล 3

อนุบาล 3

การศึกษาของนักเรียนวัยอนุบาล 3 นั้นเกี่ยวกับ

การสร้างความยืดหยุ่นให้ทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์

พัฒนาการทางด้านรู้คุณค่าและความมั่นใจในตนเอง

พัฒนาการด้านบุคลิกและค่านิยม- มีเข็มทิศชี้นำทางให้เรา

หลักสูตรการเรียนของเรารวมเข้าด้วยกันกับหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรตัวอย่างที่ใช้สำหรับการศึกษาของนักเรียนก่อนวัยเรียนจากทั่วโลก เรายังรักษาสิ่งแวดล้อมที่ซึ่งเด็กๆ จะได้รับการยกย่องเมื่อนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความสามารถและความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่ในการเรียน, เติบโตและเล่นไปพร้อมๆ กัน ตามพื้นฐานของความต่างและความหลากหลายของนักเรียน

 

Kindergarten 3

ระดับชั้นอนุบาล 3

Core Components

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

Areas Covered

เนื้อหาที่เรียนรู้

Physical and Social

Development

การพัฒนาทางกายภาพและทางสังคม

Exercise Activities (P.E.) พละศึกษา

Swimming ว่ายน้ำ

Playing and working together การเล่นและการทำงานร่วมกัน

Sharing and caring การแบ่งปันและการใส่ใจผู้อื่น   

Exploring and discovery  การสำรวจและการค้นหา

Free play  การเล่นอย่างอิสระ

Cultural Studies การเรียนวัฒนธรรม  

Life experiences  ประสบการณ์ชิวิต

Character Development  การพัฒนาบุคลิกตนเอง

Motor Skills ทักษะด้านกล้ามเนื้อ

Development of gross motor skills - strength and coordination.

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่–ความแข็งแรง และการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน

Development of fine motor skills - writing skills

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก – ทักษะด้านการเขียน

Language Skills ทักษะด้านภาษา

Story Telling  การเล่าเรื่อง

3+ letter blending - consonant/vowel/consonant

การผสมตัวอักษร 3 ตัวขึ้นไป - / พยัญชนะ /สระ/ พยัญชนะ

Consonant Digraphs - sh/th/ch พยัญชนะที่ออกเสียงเดี่ยว  - sh/th/ch

Number words ศัพท์เกี่ยวกับจำนวนตัวเลข

Months of the year เดือนต่าง ๆ ใน 1 ปี

Introduction to basic sentence writing and comprehension.

แนะนำให้รู้จักการเขียนประโยคขั้นพื้นฐานและสร้างความเข้าใจ

Maths คณิตศาสตร์

Number recognition, values and counting up to 1000

การรู้จักตัวเลข ค่าของตัวเลข และนับเลขได้ถึง 1000

Number writing up to 1000  เขียนจำนวนตัวเลขถึง 1000

Number sequencing  การเรียงลำดับตัวเลข

Addition and subtraction  การบวกลบ

Comparing numbers - greater than/less than/equal to

การเปรียบเทียบจำนวนตัวเลข – มากกว่า / น้อยกว่า / เท่ากับ

Music and Movement

ดนตรีและการเคลื่อนไหว(Topic area related หัวข้อที่กำหนด)

Singing and dancing การร้องเพลงและการเต้น

Action songs การทำท่าประกอบบทเพลง

Acting การแสดง

Visual and Creative Arts

ทัศนศิลป์และความคิดสร้างสรรค์

(Topic area related หัวข้อที่กำหนด)

Arts – Painting, colouring and drawingงานศิลปะ – ระบายสี การวาดภาพ

Creative writing การเขียนเชิงสร้างสรรค์

Crafts – creating งานประดิษฐ์ – การสร้างสรรค์สิ่งของต่าง ๆ

ICT เทคโนโลยีการสื่อสาร

(Topic area related หัวข้อที่กำหนด)

ICT with ipad activities

Introduction of mouse and keyboard skills

การเรียนไอทีโดยใช้กิจกรรมใน IPAD

การสอนให้รู้จักการใช้เม้าส์และคีย์บอร์ด

การเรียนการสอน