เนอสเซอรี่

เนอสเซอรี่

การศึกษาของเด็กช่วงก่อนวัยเรียนนั้นเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสต่างๆ, เรียนรู้โดยสังเกตจากธรรมชาติ,มีความสงสัยและชอบเล่นที่โรงเรียนสองภาษาระยอง เนอสเซอรี่ เราได้จัดหาโอกาสที่หลากหลายต่างๆ เพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานและแสดงออกถึงการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย

หลักสูตรการเรียนของเรารวมเข้าด้วยกันกับหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรตัวอย่างที่ใช้สำหรับการศึกษาของนักเรียนก่อนวัยเรียนจากทั่วโลก เรายังรักษาสิ่งแวดล้อมที่ซึ่งเด็กๆ จะได้รับการยกย่องเมื่อนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความสามารถและความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่ในการเรียน, เติบโตและเล่นไปพร้อมๆ กัน ตามพื้นฐานของความต่างและความหลากหลายของนักเรียน

 

Nursery 1 เนอสเซอรี่ 1

Core Components

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Areas Covered

เนื้อหาที่เรียนรู้

Physical and Social

Development

การพัฒนาทางกายภาพและทางสังคม

Exercise Activities (P.E.) พละศึกษา

Playing together การเล่นร่วมกับผู้อื่น

Sharing and caring การแบ่งปันและการใส่ใจผู้อื่น

Exploring and discovery การสำรวจและการค้นหา

Free play การเล่นอย่างอิสระ

Water Play การเล่นน้ำ

Motor Skills

ทักษะด้านกล้ามเนื้อ

Development of gross motor skills - balance and strength

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่– ความสมดุลและความแข็งแรง

Development of fine motor skills - finger skills

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก – ทักษะการใช้นิ้วมือ

Language Skills

ทักษะด้านภาษา

Listening through story telling การฟังผ่านเรื่องเล่า/นิทาน

Introduction to alphabet การแนะนำให้รู้จักตัวอักษร

Basic Vocabulary including colours, animals, fruit and vegetables

คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง สี สัตว์ ผลไม้ และผัก

Maths

คณิตศาสตร์

Introduction to numbers  การแนะนำให้รู้จักตัวเลขต่าง ๆ

Introduction to counting  การแนะนำให้รู้จักการนับจำนวน

Music and Movement

ดนตรีและการเคลื่อนไหว

Singing and dancing การร้องเพลงและการเต้น

Action songs การทำท่าประกอบบทเพลง

Acting  การแสดง

Visual and Creative Arts

ทัศนศิลป์และความคิดสร้างสรรค์

Arts – Painting, colouring and drawing งานศิลปะ – การระบายสีและวาดภาพ

Crafts – creating งานประดิษฐ์ – การสร้างสรรค์สิ่งของต่าง ๆ

Sand and water การเล่นทรายและน้ำ

Nursery 2 เนอสเซอรี่ 2

Core Components

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Areas Covered

เนื้อหาที่เรียนรู้

Physical and Social

Development              

การพัฒนาทางกายภาพและทางสังคม

Exercise Activities (P.E.)   พละศึกษา

Swimming                           การว่ายน้ำ

Playing and working together การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

Sharing and caring การแบ่งปันและการใส่ใจผู้อื่น

Exploring and discovery การสำรวจและการค้นหา  

Free play   การเล่นอย่างอิสระ

Water Play  การเล่นน้ำ

Motor Skills

ทักษะด้านกล้ามเนื้อ

Development of gross motor skills - balance and strength

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่– ความสมดุลและความแข็งแรง

Development of fine motor skills - finger skills

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก – ทักษะการใช้นิ้วมือ

Language Skills

ทักษะด้านภาษา

Story Telling  การเล่าเรื่อง

Introduction to alphabet and letter sounds การแนะนำให้รู้จักตัวอักษรและการออกเสียงตัวอักษร

Basic colours – red, green, blue and yellow สีขั้นพื้นฐาน – แดง เขียว ฟ้า และเหลือง

Basic face and body parts คำศัพท์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้าและร่างกาย

Family - Mum and Dad ครอบครัว – พ่อและแม่

Animals สัตว์ชนิดต่างๆ

Food   อาหาร

Emotions   อารมณ์

Maths  คณิตศาสตร์

Number recognition and counting up to 10 รู้จักและนับเลข 1 – 10 ได้

Introduction to shapes การแนะนำให้รู้จักรูปทรงต่าง ๆ

Music and Movement

ดนตรีและการเคลื่อนไหว(Topic area related ตามหัวข้อที่กำหนด)

Singing and dancing การร้องเพลงและการเต้น

Action songs การทำท่าประกอบบทเพลง

Acting การแสดง

Visual and Creative Arts

ทัศนศิลป์และความคิดสร้างสรรค์

(Topic area related หัวข้อที่กำหนด)

Arts – Painting, colouring and drawing งานศิลปะ – ระบายสี การวาดภาพ

Crafts – creating งานประดิษฐ์ - การสร้างสรรค์สิ่งของต่าง ๆ

Sand and water การเล่นทรายและน้ำ

ICT เทคโนโลยีการสื่อสาร

(Topic area related หัวข้อที่กำหนด)

Introduction to ICT with ipad activities and interactive tools

การแนะนำให้รู้จักคอมพิวเตอร์ด้วยกิจกรรมใน IPAD และเครื่องมือไอทีต่าง ๆ

การเรียนการสอน