การเรียนเสริม

การเรียนเสริม

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริม (อีเอแอล)

ด้วยนักเรียนของเรา มีที่มาหลากหลายและมีความสามารถทางภาษาในระดับที่ต่างกันหน้าที่หนึ่งที่ค่อนข้างยากที่สุดสำหรับครูคือการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันที่มีความสามารถหลากหลายปะปนกันและนักเรียนเหล่านั้นก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสาเหตุของความรู้สึกขาดการช่วยเหลืออันอาจทำให้เกิดผลกระทบในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้

เราจึงให้การช่วยเหลือนักเรียนเหล่านั้นด้วยการจัดวิชาพิเศษภาษาอังกฤษ (อีเอแอล) ขึ้น หลังเลิกเรียน ให้มีการจัดสอนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยมีการเรียนแบบกลุ่มเล็กๆและนักเรียนที่พบปัญหาของแต่ละคนก็จะสามารถช่วยเหลือและทำการเรียนในส่วนของตนได้ต่อไป บรรยากาศการเรียนพิเศษของภาษาอังกฤษเสริมนั้นจะเป็นกันเองและคอยให้กำลังใจสนั บสนุนนักเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนแก่นักเรียน

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนั้นจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งและผู้ปกครองยังได้รับเชิญให้ได้ทำงานร่วมกับครูในการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่นักเรียนในการเรียนเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่จะเรียนให้ทันเพื่อนร่วมชั้นและประสบความสำเร็จในการเรียนตามแบบการเรียนปกติได้

การเรียนภาษาไทยเป็นภาษาเสริม (ทีเอแอล)

เรามีจำนวนนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงจัดให้มีการเรียนพิเศษนี้ขึ้นสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อช่วยในการส่งเสริมผู้เรียนเหล่านี้ที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนของพวกเขาเช่นเดียวกับการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเป้าหมายให้เราสอนนักเรียนกลุ่มเล็กๆตามระดับความสามารถที่เหมาะสมในระยะเวลาที่นานพอให้นักเรียนมีความชำนาญและเรียนได้ทันเพื่อนร่วมชั้นตามปกติได้

การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษและภาษาไทย

โรงเรียนสองภาษาระยองได้รับทราบมานานแล้วว่าความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือผู้เรียนโดยให้มีการอ่านแบบรายบุคคลเป็นพื้นฐานนั้นจุดประสงค์ของเราคือให้นักเรียนทุกคนได้มีการอ่านอย่างสม่ำเสมอแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับคุณครู ซึ่งนักเรียนจะมีความกล้าและท้าทายต่อความสามารถในการอ่านของตนโดยการส่งเสริมการอ่านนี้จะจัดสอนต่างหาก ไม่รวมกับการเรียนในชั้นเรียนโดยทั่วไปในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปราศจากสิ่งรบกวนใดๆเพื่อนักเรียนได้สร้างความมั่นใจตลอดจนความไว้วางใจกับครูผู้สอนอีกด้วย

แผนการเรียนสามารถอธิบายโดยมีเป้าหมายตามความสามารถของนักเรียนดังนี้:

  • ใช้ภาษาในการโต้ตอบและความหมายแบบเนื้อความต่อเนื้อความ, เนื้อความต่อตนเองและเนื้อความต่อประสบการณ์ในโลก
  • บรรยายลักษณะของสิ่งต่างๆ
  • สามารถบอกลักษณะต่างๆของเนื้อเรื่องได้
  • ตีความหมายจากภาพและใช้ภาพในการบอกเนื้อหาได้
  • จำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ได้
  • จำรูปแบบต่างๆ ของการใช้คำได้

แต่ละปี เรามีนักเรียนใหม่เข้ามาร่วมเรียนที่โรงเรียนสองภาษาระยองซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนอื่นและเข้ามาในระดับที่แตกต่างกันนักเรียนใหม่ส่วนมากจะมีความจำเป็นที่ต้องเรียนเสริมมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นที่เคยเรียนที่โรงเรียนสองภาษาระยองมาหลายๆ ปีแล้ว

การเรียนเสริมการอ่านนั้นยังช่วยในเรื่องประสิทธิภาพให้ครูประจำวิชาในการสอนทุกวิชาในชั้นเรียนระดับความรู้ที่อ่านออกเขียนได้และระดับความชำนาญที่จะต่อเนื่องไปสู่การปรับปรุงตลอดทั้งฝ่ายประถมศึกษาด้วยในปีพ.ศ. 2555 เราแนะนำให้มีการจำลองแบบการอ่านภาษาอังกฤษมาใช้ในการอ่านภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนที่พูดภาษาไทยไม่ได้ซึ่งมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นได้ใช้วิธีการเดียวกันแล้วเรายังได้พบความท้าทายในการค้นหาหนังสือที่เหมาะสมต่างๆเพื่อนำมาเติมเต็มให้ระบบการอ่านภาษาไทยนั้นสมบูรณ์อีกด้วย

นักเรียนที่ฝึกฝนมากขึ้น ก็จะพัฒนาได้มากขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นที่สังเกตของครูได้จากการที่นักเรียนได้รับความช่วยเหลือในการอ่านของพวกเขาที่บ้าน เพื่อช่วยในการทำงานของเราขอให้ท่านอ่านหนังสือกับบุตรหลานของท่านที่บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง

การเรียนการสอน