ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดระเบียบและแนวทางของหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยไว้ โดยวิชาที่มีการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) มีดังต่อไปนี้

ภาคภาษาไทยภาคภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • การงานพื้นฐานอาชีพ
 • หน้าที่พลเมือง
 • เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
 • ศิลปะ
 • ดนตรี
 • พลศึกษา
 • ว่ายน้ำ
 • ลูกเลือ
 • การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์(การคิดคำนวณ)
 • วิทยาศาสตร์
 • สุขศึกษา
 • ร้องเพลง (ป. 1 และ ป. 2)
 • ภาษาอังกฤษเสริม (ป.3)

การเรียนการสอน