หลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรู้

หลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรู้

การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ต้องการการเรียนเสริมพิเศษ

เป้าหมายของโรงเรียนสองภาษาระยอง ที่จะให้เด็กๆ และ...ทุกคนที่เป็นเด็กพิเศษหรือเด็ก...ให้สามารถไปถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมที่โรงเรียนได้ เด็กๆ เหล่านั้นควรต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในการเติบโตต่อไปยังวัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะการมีอาชีพ หรือมีการศึกษาที่สูงขึ้นหรือมีการอบรมต่างๆ

หลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรู้นี้ คือวิธีการศึกษาของนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ที่จะเข้าถึงความต่างตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งมีขั้นตอนที่เกี่ยวกับการวางแผนการเรียนของนักเรียนแต่ละคน จัดให้การควบคุมดูแลระเบียบการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ปรับหนังสือและอุปกรณ์การสอนให้เหมาะสม ให้นักเรียนเข้าถึงได้ และการแทรกเสริมอื่นๆ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุในความสามารถของตนในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังประสบความสำเร็จกับการเรียนที่โรงเรียนและการเข้าสังคมชุมชนยิ่งกว่าที่เคยได้รับเมื่อเข้าเรียนในชั้นเรียนทั่วไป

เด็กพิเศษทางการเรียนรู้นั้นหมายถึงเด็กเล็กหรือเด็กโตที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

 • มีความยากลำบากในการเรียน – ทักษะพื้นฐานที่โรงเรียน
 • ความลำบากในการเข้าสังคม, อารมณ์หรือสุขภาพจิต – ในการเข้าสังคมกับเพื่อนหรือผู้ใหญ่หรือการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในโรงเรียน
 • มีความยากลำบากในการเรียนที่เฉพาะเจาะจง – เช่น การอ่าน, การเขียน การคำนวณหรือการทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ
 • ประสาทสัมผัสหรือความต้องการทางกายภาพ เช่น ด้อยทางการได้ยิน, ด้อยทางการมองเห็นหรือความลำบากทางกายภาพที่อาจกระทบในการเรียน
 • ปัญหาทางการสื่อสาร – ในการแสดงออกของตน หรือความเข้าใจต่อสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูด
 • อาการป่วยหรือเงื่อนไขของสุขภาพ – ซึ่งอาจจะทำให้ความคืบหน้าทางการเรียนของเด็กพิเศษที่เป็นทั้งเด็กเล็กและเด็กโตช้าลง และ/หรือ การให้การรักษาอาจกระทบต่อการเรียนของนักเรียนได้

ฝ่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรู้ของเรานั้นมุ่งมั่นที่จะ:

 • คงไว้ซึ่งการมาเรียนเสริมการเรียนรู้พิเศษแก่นักเรียน
 • รวบรวมข้อมูล, ประเมินและประยุกต์ใช้การแทรกเสริม, ทบทวนและหาข้อสรุป
 • ให้การช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนให้ได้มีความคืบหน้าในทักษะต่างๆ เพื่อสนับสนุนพัฒนาการทางด้านการศึกษาของตนต่อไป
 • จัดให้มีการส่งเสริมการเรียนต่างๆ ให้ห้องเรียนเพื่อรักษาพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
 • คิดค้นและปรับใช้กลยุทธ์และระบบต่างๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนแต่ละคนเข้าถึงได้
 • แยกแยะและทำความเข้าใจนักเรียนที่ต่อต้านในการเรียน
 • จัดประวัติแผนการเรียนเฉพาะบุคคล (ไอแอลพี) เพื่อครูผู้สอนและเป็นข้อมูลหลักในการช่วยเหลือครูผู้สอนและนักเรียน
 • มีระบบการอ้างอิงที่ชัดเจน สำหรับนักเรียนคนใดก็ตามที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือสนับสนุน
 • สนับสนุนครูในการจัดการและจัดหาวัสดุหนังสือที่เหมาะสมกับนักเรียน
 • ดำเนินการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
 • จัดให้มีการเรียนการสอนที่นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อช่วยพัฒนาการทำงานและการประสานงานของกล้ามเนื้อ
 • ให้การช่วยเหลือด้านอารมณ์กับนักเรียนที่กำลังประสบปัญหาทางสังคมและอารมณ์
 • เพิ่มภาคปฏิบัติหรือทักษะในข้อมูลที่เสนอเพื่อช่วยให้ผู้ร่วมงานนำไปใช้พัฒนาความเข้าใจสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน
 • ประสานงานกับผู้ปกครองในการให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและความคิดเห็นต่างๆ

หากท่านคิดว่าบุตรหลานของท่านอาจต้องการเรียนในหลักสูตรเด็กพิเศษสำหรับการเรียนรู้นี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าฝ่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องหรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข (038) 030-801-3 หรือทางอีเมล์ที่ info@repsrayong.com

Learning