ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดระเบียบและแนวทางของหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยไว้ โดยวิชาที่มีการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.4-ป.6) มีดังต่อไปนี้

ภาคภาษาไทยภาคภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • การงานพื้นฐานอาชีพ
 • หน้าที่พลเมือง
 • เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
 • ศิลปะ
 • ดนตรี
 • พลศึกษา
 • ว่ายน้ำ
 • ลูกเลือ
 • การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์(การคิดคำนวณ)
 • วิทยาศาสตร์
 • สุขศึกษา
 • ภาษาอังกฤษเสริม (ป.4-ป.6)

การเรียนการสอน