ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดระเบียบและแนวทางของหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยไว้ โดยวิชาที่มีการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.4-ป.6) มีดังต่อไปนี้

ภาคภาษาไทยภาคภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • การงานพื้นฐานอาชีพ
  • หน้าที่พลเมือง
  • เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
  • ศิลปะ
  • ดนตรี
  • พลศึกษา
  • ว่ายน้ำ
  • ลูกเลือ
  • การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์(การคิดคำนวณ)
  • วิทยาศาสตร์
  • สุขศึกษา
  • ภาษาอังกฤษเสริม (ป.4-ป.6)

การเรียนการสอน