การสนับสนุนด้านการเรียนรู้

การสนับสนุนด้านการเรียนรู้

โรงเรียนสองภาษาระยอง ฝ่ายมัธยม เสนอให้มีการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีขอบข่ายตรงตามความจำเป็นของผู้เรียนแต่ละคน ถ้า หรือหากเมื่อใดที่พวกผู้เรียนมีความจำเป็นที่ต้องเรียน

หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาระดับมัธยม (ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาไทย)

ในฝ่ายมัธยม โรงเรียนสองภาษาระยอง เรามีหลักสูตรสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือ ไทย ให้แก่นักเรียนของเรา ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่พยายามเรียนรู้หรือนักเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนแบบสองภาษาของเราตั้งแต่เด็ก

นักเรียนหลายคนพบว่าลักษณะต่างๆ ทางภาษาของภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นยาก ทั้งการอ่านจับใจความ, ร่างคำศัพท์ หรือแม้แต่การฝึกพูดก็ตาม ครูผู้สอนในหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้นี้ จะสอนนักเรียนอย่างใกล้ชิดแบบหนึ่งบทต่อนักเรียนหนึ่งคน (หนึ่งครั้ง, สองครั้งหรืออาจจะสามครั้งต่อสัปดาห์) ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียนแต่ละคน โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาด้านภาษาของฝ่ายมัธยม หลักสูตรนี้ได้รับการดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดและมีความร่วมมือร่วมใจอย่างมากระหว่างครูสอนภาษาอังกฤษ, ครูไทยและครูผู้สอนหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้นี้ด้วย

หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยม

วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมของโรงเรียนสองภาษาระยองสามารถเป็นความท้าทายได้ดีทีเดียว เมื่อผู้เรียนหลายคนต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการพัฒนาทักษะ หรือเพิ่มความเร็วและความถูกต้องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสองภาษาระยองจึงได้คิดค้นหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ขึ้น ไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยผู้เรียนเหล่านี้แต่ยังมีประโยชน์อีกหลายประการต่อผู้เรียนทั้งหมดอีกด้วย โดยจุดมุ่งหมายหลักคือการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นกับเพื่อนร่วมชั้นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนอยู่ตามปกติ ผู้เรียนที่เลือกไว้อย่างรอบคอบจะได้รับเชิญให้เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ (หรือแบบหนึ่งต่อหนึ่ง) กับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายทักษะทางคณิตศาสตร์ของตนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้นี้ได้ปรับเปลี่ยนให้เน้นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคล ความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและมีความสุขกับการเรียนรู้ทั้งหมด หลักสูตรนี้ยังช่วยให้ครูผู้สอนวิชาหลักมีความยืดหยุ่นในการสร้างความท้าทายแก่ผู้เรียนทั้งหมดในชั้นเรียนปกติ รวมทั้งบรรลุการเรียนรู้ในระดับที่ลึกลงไปอีกด้วย ทุกคนล้วนได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น

หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม

วิชาวิยาศาสตร์ระดับมัธยมของโรงเรียนสองภาษาระยองค่อนข้างเป็นวิชาที่ก้าวกระโดดกว่าวิทยาศาสตร์ในระดับประถม ซึ่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้นี้จะอยู่ในชั้นเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนไปพร้อมๆ กับครูผู้สอนในชั้นเรียน โดยสร้างความมั่นใจและสร้างความสามารถในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างปลอดภัย เช่นเดียวกับการให้ความช่วยเหลือในการอ่านและเขียนทางวิชาวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นได้

การพัฒนาความสามารถทางการเขียนอ่านและความเข้าใจในการเรียนรู้ของนักเรียนของเรานั้นเป็นความรับผิดชอบหลักที่สำคัญของครูผู้สอนในระดับมัธยมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป ซึ่งอาจมีความหมายที่แตกต่างไปเมื่อเทียบกับการใช้คำบริบทของวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์นั้นมีนัยที่มีความสำคัญมากในระดับมัธยมต้น ตั้งแต่ม. 1

การเรียนการสอน