ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

หลักสูตรสำหรับชั้น ม.1 - ม.3

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
ภาษา
 • ภาษาไทย 1
 • ภาษาอังกฤษ 1
 • ภาษาอังกฤษอ่านและเขียน 1
 • ภาษาจีน 1
 • ภาษาไทย 2
 • ภาษาอังกฤษ 2
 • ภาษาอังกฤษอ่านและเขียน 2
 • ภาษาจีน 2
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ ภาคภาษาไทย 1
 • วิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 1
 • คณิต ภาคภาษาไทย 1
 • คณิต ภาคภาษาอังกฤษ 1
 • วิทยาศาสตร์ ภาคภาษาไทย 2
 • วิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 2
 • คณิต ภาคภาษาไทย 2
 • คณิต ภาคภาษาอังกฤษ 2
ศิลปะ
 • สังคมศึกษา 1
 • ประวัติศาสตร์ 1
 • หน้าที่พลเมือง 1
 • Careers 1 and ICT 1
 • ศิลปะและดนตรี 1
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 1
 • สังคมศึกษา 2
 • ประวัติศาสตร์ 2
 • หน้าที่พลเมือง 2
 • Careers 2 and ICT 2
 • ศิลปะและดนตรี 2
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 2
พัฒนาการ
 • แนะแนว
 • คาบเรียนอิสระ
 • กิจกรรมกลุ่ม

การเรียนการสอน