สภานักเรียน

สภานักเรียน

หัวหน้าห้องและประธานสภานักเรียน 2560

m6-larissa-balzlilisa

Larissa Balzli (Lisa)

M. 6

m6-maythawee-gaewtaycha-tay

Maythawee Gaewtaycha (Tay)

M. 6

m6-nareerat-inthawong-may

Nareerat Inthawong (May)

M. 6

m6-sasiwan-boonmakmooham

Sasiwan Boonmak (Mooham)

M. 6

m6-worawut-michaelhancock-michael

Worawut MichaelHancock (Michael)

M. 6

m5-alice-balzlialice

Alice Balzli (Alice)

M. 5

m5-chutkaew-girdprachatkeaw

Chutkaew Girdpra (Chatkeaw)

M. 5

m5-florence-chamberlain-florence

Florence Chamberlain (Florence)

M. 5

m5-siwapon-chotikasatien-bua

Siwapon Chotikasatien (Bua)

M. 5

m5-vikrom-narula-vicky

Vikrom Narula (Vicky)

M. 5

m4-kanwara-karnchanakasyaying

Kanwara Karnchanakas (YaYing)

M. 4

m4-mintra-poolsap-mintra

Mintra Poolsap (Mintra)

M. 4

m3-kotchakorn-janroong-yelly

Kotchakorn Janroong (Yelly)

M. 3

m3-smithcha-pathansakun-honk

Smithcha Pathansakun (Honk)

M. 3

m2-naphat-phuangpurksuk-gloy

Naphat Phuangpurksuk (Gloy)

M. 2

m2-warisara-roongrojfern

Warisara Roongroj (Fern)

M. 2

m1-rossathorn-pratumrat-kaofang

Rossathorn Pratumrat (KaoFang)

M. 1

m1-yanisa-sritarampuun

Yanisa Sritaram (Puun)

M. 1

m1-thitaporn-kaewrak-mean

M1 Thitaporn Kaewrak ( Mean)

M. 1

m1-weerada-bootdee-art-jan

Weerada Bootdee-art (Jan)

M. 1

ตัวแทนสมาชิกสภานักเรียนคือตัวแทนโครงสร้างของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน สมาชิกสภานักเรียนนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกการส่วนต่างๆ ของโรงเรียนและทำงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโรงเรียน, ครูและแม้แต่ชุมชน

ภารกิจ

ภารกิจของตัวแทนสมาชิกสภานักเรียนคือการให้การสนับสนุนส่งเสริมและการสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวนักเรียนและชุมชนของตน

จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมายของการเป็นตัวแทนสมาชิกสภานักเรียนมีดังนี้:

 • เพื่อเป็นเสียงให้แก่นักเรียน
 • เพื่อสนับสนุนการมีส่วยร่วมในกิจกรรมและการจัดงานต่างๆ ของทั้งโรงเรียน (เช่น งานวันแม่, งานวันพ่อ, งานวันครอบครัว, งานวันเด็ก, สัปดาห์วิทยาศาสตร์, กีฬาสี เป็นต้น )
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของนักเรียนโรงเรียนสองภาษาระยอง
 • เพื่อให้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกันในการแสดงความคิดเห็น/ ทางเลือก/และข้อเสนอแนะ ให้แก่ฝ่ายการจัดการโรงเรียน
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความเป็นผู้นำ
 • เพื่อสนับสนุนงานของภาคส่วนต่างๆ ภายในโรงเรียนสองภาษาระยอง
 • เพื่อช่วยในการตัดสินใจจัดการเดินทาง/ทัศนศึกษา
 • เพื่อสนับสนุนการริเริ่มโครงการต่างๆ และงานการกุศลของชุมชน
 • เพื่อหาเงินกองทุนในการทำกิจกรรม/การจัดงาน/การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ ของโรงเรียน
 • เพื่อช่วยเฝ้าระวังและเข้าถึงด้านสุภาพและความปลอดภัยของทั้งโรงเรียน (เช่น การควบคุมดูแลความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งต้องมีการจัดทำรายงานเป็นรายสัปดาห์)

การเข้าร่วมเป็นตัวแทนสมาชิกสภานักเรียน

ใครควรเข้าร่วม?

นักเรียนที่จะเข้าร่วมเป็นสภานักเรียนต้องมัคุณสมบัติดังนี้:

 • เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่กับโรงเรียนมาเป็นช่วงเวลานาน และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำของโรงเรียน ผ่านค่านิยมหลักของโรงเรียนคือ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งสู่คุณธรรม และ/หรือ เป็นผู้นำสังคม
 • มีความสนใจในการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการภาคส่วนต่างๆ
 • มีบุคคลิกที่หลากหลาย โดยเรื่องการให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นงานที่ตัวแทนสมาชิกสภานักเรียนจำเป็นต้องมี
 • เป็นผู้ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงด้านการฟัง การพูดและมีทักษะด้านการต่อรองที่ดี
 • สามารถลำดับความสำคัญและจัดการงานต่างๆ ได้ตามเวลาที่กำหนด
 • รับผิดชอบในการกระทำของตน
 • สามารถที่จะแบ่งปันและเสียสละในการรับงานที่เพิ่มขึ้นโดยรับผิดชอบในการวางแผนและจัดการกิจกรรมหรือการจัดงานต่างๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ให้ความสนใจต่อสวัสดิภาพนักเรียนและแสดงออกถึงความเคารพต่อสังคมในโรงเรียน

การเรียนการสอน