ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากชั้น ม.4 นักเรียนจะได้รับการแนะแนวในการเลือกสายการเรียนระหว่างสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-ภาษา

หลักสูตรสำหรับชั้น ม.4-ม. 6 (สายวิทย์-คณิต)

ม.4.1

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
ภาษา
 • ภาษาไทย 1
 • ภาษาอังกฤษ 1
 • ภาษาอังกฤษเสริม 1
 • ภาษาไทย 2
 • ภาษาอังกฤษ 2
 • ภาษาอังกฤษเสริม 2
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คณิต 1 ภาคภาษาไทย
 • คณิต 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ฟิสิกส์ 1 ภาคภาษาไทย
 • ฟิสิกส์ 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • เคมี 1 ภาคภาษาไทย
 • เคมี 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ชีววิทยา 1 ภาคภาษาไทย
 • ชีววิทยา 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • คณิต 2 ภาคภาษาไทย
 • คณิต 2 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ฟิสิกส์ 2 ภาคภาษาไทย
 • ฟิสิกส์ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
 • เคมี 2 ภาคภาษาไทย
 • เคมี 2 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ชีววิทยา 2 ภาคภาษาไทย
 • ชีววิทยา 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
 • สังคมศึกษา 1
 • ประวัติศาสตร์ 1
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 1
 • ศิลปะและดนตรี 1
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
 • หน้าที่พลเมือง 1
 • สังคมศึกษา 2
 • ประวัติศาสตร์ 2
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 2
 • ศิลปะและดนตรี 2
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
 • หน้าที่พลเมือง 2
พัฒนาการ
 • แนะแนว
 • คาบเรียนอิสระ
 • กิจกรรมกลุ่ม

ม.5.1

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
ภาษา
 • ภาษาไทย 1
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 • ภาษาไทย 2
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คณิต 1 ภาคภาษาไทย
 • คณิต 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ฟิสิกส์ 1 ภาคภาษาไทย
 • ฟิสิกส์ 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • เคมี 1 ภาคภาษาไทย
 • เคมี 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ชีววิทยา 1 ภาคภาษาไทย
 • ชีววิทยา 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • คณิต 2 ภาคภาษาไทย
 • คณิต 2 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ฟิสิกส์ 2 ภาคภาษาไทย
 • ฟิสิกส์ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
 • เคมี 2 ภาคภาษาไทย
 • เคมี 2 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ชีววิทยา 2 ภาคภาษาไทย
 • ชีววิทยา 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
 • สังคมศึกษา 1
 • ประวัติศาสตร์ 1
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 1
 • ศิลปะและดนตรี 1
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
 • ศาสนา 1
 • หน้าที่พลเมือง 1
 • สังคมศึกษา 2
 • ประวัติศาสตร์ 2
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 2
 • ศิลปะและดนตรี 2
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
 • ศาสนา 2
 • หน้าที่พลเมือง 2
พัฒนาการ
 • แนะแนว
 • คาบเรียนอิสระ
 • กิจกรรมกลุ่ม

ม.6.1

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
ภาษา
 • ภาษาไทย 1
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 • ภาษาไทย 2
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คณิต 1 ภาคภาษาไทย
 • คณิต 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ฟิสิกส์ 1 ภาคภาษาไทย
 • ฟิสิกส์ 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • เคมี 1 ภาคภาษาไทย
 • เคมี 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ชีววิทยา 1 ภาคภาษาไทย
 • ชีววิทยา 1 ภาคภาษาอังกฤษ
 • โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • คณิต 2 ภาคภาษาไทย
 • คณิต 2 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ฟิสิกส์ 2 ภาคภาษาไทย
 • ฟิสิกส์ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
 • เคมี 2 ภาคภาษาไทย
 • เคมี 2 ภาคภาษาอังกฤษ
 • ชีววิทยา 2 ภาคภาษาไทย
 • ชีววิทยา 2 ภาคภาษาอังกฤษ
 • การทดสอบความถนัดทั่วไป/การทดสอบความถนัดด้านวิชาการ/การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์
ศิลปะ
 • สังคมศึกษา 1
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 1
 • ศิลปะและดนตรี 1
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
 • สังคมศึกษา 2
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 2
 • ศิลปะและดนตรี 2
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
พัฒนาการ
 • แนะแนว
 • คาบเรียนอิสระ
 • กิจกรรมกลุ่ม

หลักสูตรสำหรับชั้น ม.4-ม. 6 (Arts & Languages Program)

ม.4.2

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
ภาษา
 • ภาษาไทย 1
 • ภาษาอังกฤษ 1
 • ภาษาอังกฤษเสริม 1
 • ภาษาไทยเสริม 1
 • ภาษาไทยจีน 1
 • ภาษาไทย 2
 • ภาษาอังกฤษ 2
 • ภาษาอังกฤษเสริม 2
 • ภาษาไทยเสริม 2
 • ภาษาไทยจีน 2
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คณิต 1 ภาคภาษาไทย
 • ชีววิทยา 1 ภาคภาษาไทย
 • คณิต 2 ภาคภาษาไทย
 • ชีววิทยา 2 ภาคภาษาไทย
ศิลปะ
 • สังคมศึกษา 1
 • ประวัติศาสตร์ 1
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 1
 • พลศึกษาเสริม 1
 • ศิลปะและดนตรี 1
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
 • ดนตรีและการเต้นรำ 1
 • การออกแบบและการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 • หน้าที่พลเมือง 1
 • สังคมศึกษา 2
 • ประวัติศาสตร์ 2
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 2
 • พลศึกษาเสริม 2
 • ศิลปะและดนตรี 2
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
 • ดนตรีและการเต้นรำ 2
 • การออกแบบและการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 • หน้าที่พลเมือง 2
พัฒนาการ
 • แนะแนว
 • คาบเรียนอิสระ
 • กิจกรรมกลุ่ม

ม.5.2

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
ภาษา
 • ภาษาไทย 1
 • ภาษาอังกฤษ 1
 • ภาษาอังกฤษเสริม 1
 • ภาษาไทยเสริม 1
 • ภาษาไทยจีน 1
 • ภาษาไทย 2
 • ภาษาอังกฤษ 2
 • ภาษาอังกฤษเสริม 2
 • ภาษาไทยเสริม 2
 • ภาษาไทยจีน 2
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คณิต 1 ภาคภาษาไทย
 • ฟิสิกส์ 1 ภาคภาษาไทย
 • คณิต 2 ภาคภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไปเบื้องต้น ภาคภาษาไทย/li>
ศิลปะ
 • สังคมศึกษา 1
 • ประวัติศาสตร์ 1
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 1
 • ศิลปะและดนตรี 1
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
 • ดนตรีและการเต้นรำ 1
 • การออกแบบและการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 • ศาสนา 1
 • หน้าที่พลเมือง 1
 • สังคมศึกษา 2
 • ประวัติศาสตร์ 2
 • สุขศึกษาและพลศึกษา 2
 • ศิลปะและดนตรี 2
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
 • ดนตรีและการเต้นรำ 2
 • การออกแบบและการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 • ศาสนา 2
 • หน้าที่พลเมือง 2
พัฒนาการ
 • แนะแนว
 • คาบเรียนอิสระ
 • กิจกรรมกลุ่ม

ม.6.2

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
ภาษา
 • ภาษาไทย 1
 • ภาษาอังกฤษ 1
 • ภาษาอังกฤษเสริม 1
 • ภาษาไทยเสริม 1
 • ภาษาไทยจีน 1
 • ภาษาไทย 2
 • ภาษาอังกฤษ 2
 • ภาษาอังกฤษเสริม 2
 • ภาษาไทยเสริม 2
 • ภาษาไทยจีน 2
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คณิต 1 ภาคภาษาไทย
 • โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ภาคภาษาไทย
 • คณิต 2 ภาคภาษาไทย
 • การทดสอบความถนัดทั่วไป/การทดสอบความถนัดด้านวิชาการ/การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์
ศิลปะ
 • กฎหมายมหาชน 1
 • ศิลปะและดนตรี 1
 • การออกแบบและการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 • พลศึกษาเสริม 1
 • กฎหมายมหาชน 2
 • ศิลปะและดนตรี 2
 • การออกแบบและการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 • พลศึกษาเสริม 2

Learning