กีฬาสำหรับนักเรียนอนุบาล

กีฬาสำหรับนักเรียนอนุบาล

นักเรียนระดับอนุบาลที่โรงเรียนสองภาษาระยองนั้น เราได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพละอย่างสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมนั้นช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ทัศนคติ, ทักษะการเคลื่อนไหว, ทักษะทางด้านพฤติกรรมและความมั่นใจ ซึ่งจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและยังช่วยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของเด็กนักเรียนเองด้วย
ในระดับอนุบาล เราสอนให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมต่างๆ เราให้นักเรียนได้ฝึกทักษะผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ นั่นคือการเล่นเพื่อให้ได้เรียนรู้ เกมที่นักเรียนได้เล่นต่างๆ อย่างเช่น เกมออกล่าสัตว์, โบว์ลิ่ง, ฮูล่าฮูป, มอญซ่อนผ้าและวิ่งเปี้ยว เป็นต้น
ในการเรียนว่ายน้ำ เราจะพยายามให้เด็กนักเรียนสร้างความมั่นใจในตนเองโดยการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่สนุกสนานเช่น เกมดำน้ำล่าขุมทรัพย์, แข่งคิคบอร์ดและแข่งทุ่นลอยน้ำ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ล้วนสร้างทักษะที่มีความจำเป็นในอนาคตสำหรับการเรียนว่ายน้ำและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและมั่นใจเมื่ออยู่ในน้ำให้แก่นักเรียน

การเรียนการสอน