Welcome From The Head of PE and Scouts

ยินดีต้อนรับจากหัวหน้าแผนกพละพละศึกษาและกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

แผนกพละศึกษาและกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนสองภาษาระยอง (REPS) เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งสุขภาพ เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการกีฬาเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรมีร่วมกัน รวมถึงผู้นำทีมของโรงเรียนจะถือว่านักกีฬาทั้งหมดของโรงเรียนมีมาตรฐานสูงสุดในการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
หลักสูตรด้านการกีฬาและลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนสองภาษาระยอง ประกอบไปด้วยนักกีฬาทั้ง ประเภทบุคคล และประเภททีม นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬาหลากหลายประเภท อาทิเช่น ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอล, บาสเก็ตบอล, ว่ายน้ำ, และอื่น ๆ อีกมากมาย ทีมนักกีฬาของโรงเรียนเราโชคดีที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ใน Eastern Seaboard Athletics Conference (ESAC) ซึ่งได้แข่งขันกันระหว่างโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนไทยในจังหวัดระยอง ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทุกเพศทุกวัย
ผมมีความหลงรักในด้านกีฬาเป็นอย่างมาก ประโยชน์ของกีฬาสามารถเชื่อมโยงไปยังสาขาวิชาการอื่นๆได้อย่างน่าทึ่ง ผมรู้สึกอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของทีม จะสอนให้นักเรียน ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิต ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น เคารพกฎกติกา และการมีเป้าหมายเดียวกัน นักเรียนจะได้ฝึกความอดทน การควบคุมอารมณ์ พัฒนาการด้านการใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเชื่อมั่นในตนเอง กีฬายังสามารถสร้างความมีวินัย และการพัฒนาความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม ในขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้หลักจริยธรรมในการทำงานที่ดีอีกด้วย
การกีฬาของโรงเรียนสองภาษาระยองยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของพวกเขา และพัฒนาความสามารถในด้านความมั่นใจ เพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้อีกด้วย
โรงเรียนสองภาษาระยองเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา การกีฬายังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและโรคได้ – ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักถึง และสนับสนุนเสมอให้นักเรียนของเรามีการเข้าร่วมในการเข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากผู้เล่นคนอื่น
เราขอขอบคุณครอบครัวโรงเรียนสองภาษาระยองทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนนักกีฬาและโค๊ชของเราเสมอมา ในขณะที่เราชื่นชมความสำเร็จของชัยชนะ เรายังต้องการที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีความซื่อสัตย์และมีวินัยที่ดีอีกด้วย

Head of Scouts and PE_T.Bob (1)

T. Bob

Head of PE and Scouts